ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (LEADERSHIP WORKSHOP)

προσφέρει ένα τριήμερο ή/και τετραήμερο σεμινάριο για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενδοεπιχειρησιακά ή μεμονομένα... μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία για την βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα
Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων - Επικοινωνία

Συνέργια - Ομαδικότητα
Στο Σεμινάριο αυτό, πρωταγωνιστές είναι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ΑΜΕΣΗ, ΣΥΝΕΧΗ και ΕΝΕΡΓΟ συμμετοχή, με τη μέθοδο που
 • καταργεί τις θεωρητικές, κουραστικές παρουσιάσεις
 • αξιοποιεί ασκήσεις, προβλήματα, business games, case studies, group discussions και role playing και
 • αξιοποιεί πρακτικές εφαρμογές εργαλείων του management με βάση τις πραγματικές συνθήκες και τα πραγματικά προβλήματα των οργανικών μονάδων στις οποίες απευθύνεται
Στο Σεμινάριο "Χτίζοντας την αποτελεσματική Ομάδα", τα συμμετέχοντα στελέχη μαθαίνουν κάνοντας
Το Σεμινάριο συντονίζεται από τον γνωστό λειτουργό του management Νίκο Σκουλά και διεξάγεται από ένα επιτελείο διακεκριμένων Συμβούλων-Συνεργατών, με ευρεία επιστημονική κατάρτιση, αποδεδειγμένες ικανότητες επικοινωνίας και πρακτική πείρα στη διοίκηση.

Με την μεθοδολογία που ακολουθούμε, τα στελέχη αποκτούν

 • Νέες γνώσεις

 • Νέες ικανότητες

 • Νέες ηγετικές συμπεριφορές

 • Νέους τρόπους επιχειρηματικής σκέψης και πράξης

Φεύγοντας από το Σεμινάριο «Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα», οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:

 • συνεργάζονται για κοινούς στόχους
 • παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να δεσμεύονται για την υλοποίησή τους
 • αυξήσουν την αποδοτικότητα του προσωπικού τους
 • είναι πιο ικανά και πιο αποτελεσματικά ηγετικά στελέχη
Στα θέματα που θα καλύψουμε περιλαμβάνονται:

Συνέργια & ομαδικότητα:

αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας - επίτευξη στόχων μέσα από ομαδικότητα - αξιοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων στον χώρο εργασίας

Λήψη αποφάσεων που εκτελούνται:

συστηματική διαδικασία προσέγγισης και λύσης προβλημάτων - επίτευξη ομοφωνίας και δέσμευσης - με αξιοποίηση των κανόνων του time management

Συνεργασία και συνέργεια:

Αποτελεσματικότητα μέσα από τη συνεργασία - επιλογή κατάλληλης προσέγγισης σε προβλήματα και καταστάσεις

Επικοινωνία & ανθρώπινες σχέσεις:

κατανόηση και αντιμετώπιση των επικοινωνιακών εμποδίων στο εργασιακό περιβάλλον - εξάσκηση σε τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας – επικοινωνιακή διάδραση (interaction – feedback)

Υποκίνηση:

ενθάρρυνση και έμπνευση προσωπικού – ατομική και ομαδική υποκίνηση - πλάτυνση και εμπλουτισμός της εργασίας – η συμμετοχή ως υποκινητικός παράγοντας

Ηγετικές ικανότητες:

εργαλεία management - ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων – βελτίωση της ατομικής και ομαδικής αποτελεσματικότητας – ελαστική ηγεσία – ο manager ηγέτης. Εργαλεία για την ορθή κατάταξη και αποτελεσματική αξιοποίηση υπαλλήλων και στελεχών σε συγκεκριμένες θέσεις με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

Επιλογή Προσωπικών Στόχων:

Καθορισμός και διαμόρφωση και διαχρονική παρακολούθηση της υλοποίησης στόχων με βάση τις εξελίξεις στο εργασιακό περοβάλλον με την αξιοποίηση βοηθημάτων πάνω στα οποία ασκούνται στο σεμινάριο

Ο συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός ρόλος των ηγετικών στελεχών:

Πρακτικές εφαρμογής της σύγχρονης, δοκιμασμένης συμβουλευτικής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των στελεχών.

Για πλήρη παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος κατεβάστε σχετική παρουσίαση πατώντας το εικονίδιο

ΤΟ 4ΗΜΕΡΟ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΑΣ !


Ο καθαρά εργασιακός χαρακτήρας και η δομή του Σεμιναρίου περιορίζουν τη συμμετοχή στα 28 άτομα κατ' ανώτερο όριο (4 ομάδες των 7 ατόμων), και αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητά του και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής σε συζητήσεις, προβληματισμούς και διαπροσωπικές επαφές. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου ντοσιέ για όλα τα θέματα καταργεί την ανάγκη σημειώσεων και εξασφαλίζει την απόλυτη και απερίσπαστα ενεργό συμμετοχή των στελεχών της επιχείρησής σας σε όλη τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σεμινάριο μπορεί να καλυφθεί από την ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 0,45% (λογαριασμός ΛΑΕΚ).